DET TØVENDE MENNESKE - en anmeldelse


                            DTM 200x267 dan ramme.jpg
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelserne var begejstrede i 1981: "Måtte denne lille – Store - bog vinde indpas i de tusinde hjem"        

En ufattelig mængde facts.

 Tom Mikkelsen: ”det tøvende menneske”. 1. udgave, Rhodos 1981. 

Anmeldt af læge (M.D.) Jørn Thomsen i NATURENS VERDEN 1981/p 444-445.

 »Det tøvende menneske« af den hidtil ukendte forfatter Tom Mikkelsen er i sandhed en åndelig kraftpræstation. Bogens begyndelse er en kom-primeret beretning om jordens evolution. En ufattelig mængde facts.

 Den eksplosive befolkningstilvækst relateres til jordens ressourcer, dvs. muligheden for at føde denne hastigt voksende menneske-mængde. Der fremføres en række eksempler på alle de dumheder, der begås for at ødelægge mulighederne for en fortsat overlevelse - men er der trods alt en rimelig chance for fortsat overlevelse? Forfatteren svarer: Selvfølgelig er der det! Der kræves vilje, enighed og samarbejde. En kritik af denne bog kan ikke fremføres i få almene vendinger. En kort gennemgang er næsten obligatorisk.

 

En poetisk ouverture

Efter en nærmest poetisk ouverture præget af optimisme og ukuelig tro på nytten af en fælles indsats, gennemgås jordens udvikling, hvad angår geologi, fauna og flora ganske anskueligt, men præget af et væld af videnskabelige og tekniske udtryk, som på den almindelige læser virker lidt tungt, og hyppigt kræver brug af fremmedordbog. Som helhed er den causerende og velformulerede fremstilling behagelig og inspirerende i kraft af forfatterens mange små private og kritiske anmærkninger. Kapitlet omfatter livets opståen og udviklingen frem til Neanderthalmanden og det moderne menneske.

 Betingelsen for alt liv - vand

Betingelsen for alt liv - vand - er hovedemne i næste kapitel. Vandets kredsløb beskrives - endvidere hvordan vandet indtil vort århundrede syntes rigeligt og godt, hvad kvaliteten angår; men så dukker homo scientificus op! I løbet af ca. 100 år er det lykkedes dette ulyksalige væsen at opnå en forureningsgrad af totalvandet, som nærmer sig en katastrofe.

 Der anstilles tankevækkende beregninger over, hvor længe der vil være tilstrækkeligt vand til samtlige jordboere. Man påpeger den kolossale forskel i dagligt forbrug fra den civili­serede verden til udviklingslandene. Uligheden mellem de to verdener er iøvrigt et gennemgående træk i bogen og angiver da også tydeligt forfatterens sociale bevidsthed.

 Et af bogens typiske eksempler lyder: Det ville koste 30 mia. dollars årligt at forsyne alle udviklingslande med forsvarligt vand. Her over for står de årlige globale militærudgifter, nemlig 450 mia. dollars.

 Der anvises flere muligheder for øgning af vandproduktionen, og kapitlet afrundes med sentensen: Har vi et landbrug, må vi også have et vandbrug. Alle brugere af vand skal aflevere det i god stand!

 Mad nok til alle

Næste kapitel hedder: Mad nok til alle, og begynder med en udtalelse fra FAO i 1977, som siger, at de eksisterende fødemængder er tilstrækkelige til, at alle individer på jorden kan få en forsvarlig protein-kalorieholdig kost hver eneste dag. Det drejer sig såmænd om 4½ mia. mennesker.

Man påpeger det urimelige i den nuværende fødevarepro­duktion, hvor korn bruges til fremstilling af dyrisk protein, som derefter fortæres af de velstående. De utraditionelle metoder til øgning af udbyttet gennemgås, specielt falder der drøje hug mod de talrige »bekæmpelsesmidler«, som hober sig op med tiden. I stedet burde man anvende allerede eksisterende midler af mere »naturlig« art som arts- og typespecifikke virus, bakterier og insekter.

Forskellige vandingstyper nævnes og bedømmes ud fra deres effektivitet, f.eks. anføres et nyt israelsk »undervandingssy­stem«, som kun kræver en brøkdel af den normale vandmængde, idet der næsten ikke er nogen fordampning.

Forfatteren anviser nye veje i form af andre plantesorter med store proteinindhold f.eks. bønner i utallige arter. De fleste proteinkalorier fås traditionelt fra ca. 30 sorter, hvor der er tusinder at vælge imellem.

I havene skal der indføres havpleje med rationelt, organiseret fiskeri og udnyttelse af nye fiskearter.

Energiforsyning

Femte kapitel omfatter energiforsyningen. Halvtreds procent stammer i dag fra olie. Denne slipper efter al sandsynlighed op indenfor de næste 20-30 år. Som alternativ nævnes kul, som vil kunne holde i ca. 200 år. Ulempen ved sidstnævnte anføres, men samtidig oplyses om muligheden for konvertering af kullene til "synfuel” dvs. flydende kulbrinter, hvoraf man allerede har flere produktionssteder i f.eks. Sydafrika. Yderligere alternativer til olien er alkohol fra majs, sukkerrør og kassava, som kan tilsættes benzin. Dette gøres i tiltagende omfang i både Syd- og Nordamerika. Der nævnes naturgas, biogas, vand- og vindenergi. Den store mulighed er dog efter Mikkelsens mening solenergien. Den er upolitisk og lettilgængelig. Eksempelvis kunne et område på ca. ¼ af Egypten levere en energimængde, der svarer til det samlede verdensforbrug af energi, blot i form af solenerg

Der gøres kort proces med fissionskraft med opremsning af samtlige ulemper og tidsbegrænsning af uran-ressourcerne. Heroverfor stilles den ultimative, varige energikilde, fusionsenergien. Indførelsen af en sådan ligger dog stadig et stykke ude i fremtiden pga. endnu mangelfuld teknologi.

 Så kommer Mikkelsens løsning: Man fordeler såmænd de resterende olie-kul-gas-reserver globalt uden hensyntagen til profit, og derefter arbejder man i fællesskab hen mod solenergi og fusionskraft. Stille og roligt. Altså igen, fælles kræfter, såre enkelt.

Vi må altså gøre op med de forældede argumenter fra uvidende, visionsløse politikere, asociale videnskabsmænd og griske spekulanter.

Fantasifirserne

Sjette kapitel, slutkapitlet, hedder fantasifirserne, hvori Mikkelsen fyndigt hævder, at nu har vi sandelig chancen for at vise, at mennesket ER skabningens herre. Han kalder krig for tåbernes værk. Glorificering af krig hidrører fra en lille sluttet skare demagoger = tåber. Han fremfører superaktuelle oplysninger om Reagans visioner med hensyn til stigningen i USA's militærbudget fra 171 mia. dollars i år, til det dobbelte om fem år.

Han postulerer, at den endeløse flom af sataniteter er skabt af højt kvalificerede videnskabsmænd og teknikere. Dette er takken, de frembærer til gengæld for en kostbar og socialt intenderet uddannelse ved alverdens universiteter. Disse men­nesker, som skulle fremme menneskehedens generelle velfærd! Men denne bedrøvelige elite bæres frem af et blikstille menneskeligt hav af passivitet.

Mennesket, det tøvende menneske af i dag, er præget af frygt. Det mangler udsigter til en rimelig fremtid, og har ingen tro på et globalt fællesskab, hvad man godt forstår under de nuværende forhold.

Det aktuelle begreb arbejdsløshed er efter forfatterens me­ning fuldstændigt absurd, når man betragter de foran os liggende globale arbejdsopgaver. Han resumerer de tidligere i bogen nævnte muligheder for overlevelse og forbedring af levevilkår. Men hvor skal pengene komme fra?

Elementært, min kære: Forsvars-angrebsbudgetterne på 450 mia. dollars!!

Forfatterens konklusion: Vågn op!

Derfor du tøvende menneske, vågn op! Tag i fællesskab ansvaret for din klodes fremtid. Kræv af den bedrøvelige elite: Fantasi, visioner, kraft, saft og mod - eller afskedsbegæring.

Måtte denne lille - store bog vinde indpas i de tusinde hjem. Bravo Mikkelsen - en kraftpræstation.

 

 

Head Office & Central Laboratory:
Scan Dia Labs ApS
KELLERSHUS
Brejning Strand 1 E
DK - 7080 Børkop
Denmark
Tel: (+45) 3963 4855
mail@scandialabs.com